Monkey or Pigeon

Hrit and Naisha having an argument....
Naisha: Pata hai Hanuman toh Monkey hain.
Hrit: Arre nahin woh pigeon hain.
Naisha: Unka face dekha hai.. monkey jaisa hai.
Hrit: Monkeys udte hain kya? Hanuman toh ud sakte hain... he's a pigeon.

Labels: